Norplan Entreprises behandling af personoplysninger​

Som led i en kontakt med Norplan Entreprise, vil vi behandle en række personoplysninger om personer i virksomhederne eller om dig som privatperson. Du kan være tegningsberettiget underskriver, retmæssig ejer, direktør, medarbejder eller have en anden tilsvarende tilknytning til vores projekter.

Norplan Entreprise skal i medfør af databeskyttelsesforordningen give disse personer en række oplysninger om vores behandling af deres personoplysninger. Hvordan vi oplyser dig, afhænger af den konkrete sammenhæng.

Vi oplyser dig dels i denne generelle oplysningstekst, men i nogen sammenhænge vil du derudover modtage en særskilt meddelelse fra os, f.eks. på e-mail, hvis vi skal behandle oplysninger om dig i andre sammenhænge.

Norplan Entreprise er ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

 

Norplan Entreprise

CVR-nr. 39712474

Torupvejen 94, 3390 Hundested

​Telefon 31 18 90 70 og skriftligt pr. e-mail til info@norplan.dk.

Vores behandling af dine personoplysninger sker primært med det formål at varetage virksomhedens fortsatte drift.

Behandlingen af personoplysningerne sker i første led for at vurdere virksomhedens eller dine private oplysninger/ forhold. I den forbindelse undersøges det bl.a., om virksomhedens solidaritetgrad samt om registering i RKI.

​Behandlingen af dine oplysninger kan også være relevant i andre sammenhænge, herunder bl.a. ved:

  • Løbende mundtlig og skriftlig rådgivning, herunder bl.a. fagretlig sagsbehandling
  • Deltagelse i arrangementer udbudt af Kursus og Udvikling.
  • Eventuel øvrig fakturering
  • Inddrivelse af ubetalte fordringer

Norplan Entreprise benytter også dine oplysninger til fremsendelse af nyhedsbreve pr. e-mail. Der sendes følgende nyhedsbreve:

  • Nødvendig viden,
  • Eventuelle særskilt tilmeldte nyhedsbreve og orienteringer mv.

De oplysninger, som Norplan Entreprise behandler om dig, er dels oplysninger, som du selv har givet i forbindelse med din virksomheds ansøgning om samarbejde. Det er derudover oplysninger, der modtages eller indhentes af Norplan Entreprise hos andre, herunder RKI-registret, fagforeninger, samarbejdspartnere og offentlige myndigheder.

Norplan Entreprise behandler kun oplysninger, som er nødvendige og relevante for, at vi kan varetage vores interesser som en driftsorienteret entreprenør virksomhed.

Kategorier af oplysninger og behandlingsgrundlag

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Almindelige personoplysninger

De personoplysninger, som Norplan Entreprise behandler, er såkaldte almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, stillingsbetegnelse, køn, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, mailkorrespondance, registreret virksomhedsnavn og cvr-nr. I nogen tilfælde behandles også oplysninger om løn.

I forbindelse med behandlingen af ansøgninger om samarbejde foretages endvidere opslag i RKI-registret, ligesom det registreres, hvis virksomheden har en negativ egenkapital.

Som udgangspunkt vil behandlingen af dine almindelige oplysninger være nødvendig for, at Norplan Entreprise eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og denne interesse samtidig vurderes at gå forud for din interesse eller dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra f.

​Særligt om videregivelse og overførsel

Norplan Entreprise vil videregive oplysninger om dig, i det omfang vi er forpligtet til det, og i det omfang det er nødvendigt for at forfølge formålene, der er beskrevet ovenfor.

Dette kan for eksempel være videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder. Derudover kan det være videregivelse af oplysninger i forbindelse med revision eller lignende.

Norplan Entreprise videregiver desuden oplysning om samarbejde til vedtægtsbestemte regioner, lokalforeninger og sektioner. Derudover videregives oplysninger til relevante lønmodtagerorganisationer og pensionsselskaber.

​Endvidere videregiver Norplan Entreprise oplysninger til databehandlere og andre samarbejdspartnere i det omfang det er relevant for at opfylde ovenstående formål.

Norplan Entreprise overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

Opbevaring af dine personoplysninger

Norplan Entreprise har faste retningslinjer for, hvornår bestemte typer af personoplysninger skal slettes. På den måde gemmer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt.

Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Personoplysninger vil dog blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt og driftsrelateret behov for at opbevare dem, eller når der i øvrigt ikke længere er hjemmel til at opbevare oplysningerne.

Automatiserede afgørelser

Data om dig vil på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser, herunder profilering.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, jf. nedenfor.

Retten til dataportabilitet

Hvis vi bruger dine oplysninger baseret på et samtykke eller en kontrakt, og behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage kopi af de oplysninger, du har givet til os, i et elektronisk maskinlæsbart format.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Indsigelse vedrørende behandling af oplysninger med hjemmel i interesseafvejningen

Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod Norplan Entreprises behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er den såkaldte interesseafvejning efter artikel 6, stk. 1, litra e) eller f).

Det vil betyde, at Norplan Entreprise som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre Norplan Entreprise påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Indsigelse mod direkte markedsføring

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må Norplan Entreprise ikke længere behandle dine personoplysningerne til dette formål og du vil derfor ikke modtage direkte markedsføring fra Norplan Entreprise.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Norplan Entreprise ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.​

Døgnservice
31 18 90 70
Send os
en mail